Hidroprojekt Zrenjanin

HIDROPROJEKT ZRENJANIN DOO

Hidroprojekt Zrenjanin je privredno društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano 2011. godine sa sedištem u Zrenjaninu, Srbija. Stručni tim čine dva master građevinska inženjera hidrotehnike, jedan inženjer poljoprivrede – uređenje voda i jedan master zaštite životne sredine.

Kompanija se obavezala da će koristiti svoje kolektivno znanje, iskustvo i stručnost za razvoj projekata i usluga koji su ugrađeni u najširi spektar projekata upravljanja vodama.

Neke od glavnih usluga koje se pružaju su:

 • Izrada projektno tehničke dokumentacije
  • Studija opravdanosti
  • Studije procena uticaja na životnu sredinu
  • Hidrološke i hidrauličke analize
  • CAD modeliranje i dizajn
  • Generalni projekti
  • Idejna rešenja
  • Idejni projekti
  • Projekti za građevinsku dozvolu
  • Projekti za izvođenje
  • Projekti izvedenih objekata
 • Konsalting u hidrotehničkim projektima
 • Tehnička kontrola projekata
 • Inženjerske usluge i nadzor
 • Tehnički prijemi realizovanih radova
 • Sudsko veštačenje iz oblasti hidrogradnje

LICENCE

Hidroprojekt Zrenjanin poseduje licence za projektovanje koje je izdalo Ministarstvo  građevine, saobraćaja i infrastrukture, republike Srbije

P080G3

Licenca Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture

P080G3

Hidrotehničkih projekata za regulacione radove za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300 ha

P120G3

Licenca Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture

P120G3

Hidrotehničkih projekata za putnička pristaništa i luke

P160G3

Licenca Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture

P160G3

Hidrotehničkih projekata za građevinske objekte na plovnim putevima

Pored privatnih investitora, većina projekata realizovana je za državna javna vodoprivredna preduzeća.

Od svog osnivanja, Hidroprojekt Zrenjanin doo je realizovao preko 100 projekata, odnosno tehničke dokumentacije za hidrotehničke projekte.

REFERENCE

Svi projekti
Redni BrojOpis PoslaGodina IzradeInvestitor
1Glavni projekat regulacije Kolubare u Valjevu od 4+260 do 4+860 km2013JVP “Srbijavode”, Beograd
2Idejni i Glavni projekat pristaništa za sopstvene potrebe na desnoj obali Dunava u zoni km 1118+5002013-2014PETROL LPG doo, Beograd
3Glavni projekat sanacije desne obale reke Save kod Obrenovca od rkm 38+420 do rkm 38+4802014JVP “Beogradvode”, Beograd
4Glavni projekat sanacije desne obale reke Save kod Obrenovca km 2+250 do km 2+650 (lokalitet Zabrešle livade),2014JVP “Beogradvode”, Beograd
5Projektno tehnička dokumentacija dvonamenskog sistema “Kentra”2014Grad Zrenjanin
6Glavni projekat sanacije – regulacija Pčinje od km 1+110 do km 1+790, Kozjedolske reke od km 0+000 do km 0+235 i Lesničke reke od km 0+000 do km 0+3502015JVP “Srbijavode”, Beograd
7Glavni projekat sanacije oštećenja korita Trnovačke reke od km 0+000 do km 0+6002015JVP “Srbijavode”, Beograd
8Idejni projekat MHE SPOREA & KOCI2015HIDRO SPOREA ŽIVOJIN, Bela Crkva
9IDR marine Stari Banovci2015Opština Stara Pazova
10Idejni hidrograđevinski projekat odvodnjavanja vode iz priobalja Mlave i Dunava severozapadno od površinskog kopa Drmno2015Elektroprivreda Srbije, Te-Ko Kostolac
11IDR za postavljanje plutajućeg objekta, pontona za putničke brodove na kanalu Begej km 26+6002016Grad Zrenjanin
12IDR, PGD i PZI za izgradnju crpne sranice na kanalu S-2-1-1 na lokaciji Selište, Srbobran2017-2018JVP “Vode Vojvodine”, Novi Sad
13IDR, PGD i PZI za izgradnju crpne stanice Jabuka I i ustava na glavnom Jabučkom i spojnom kanalu2017-2018JVP “Vode Vojvodine”, Novi Sad
14IDR, PGD i PZI za izgradnju crpne stanice Stari Banovci I sa potisnim cevovodom do kanala SB-02017-2018JVP “Vode Vojvodine”, Novi Sad
15IDR, PGD i PZI za retenziju “Uljma” sa zemljanom pregradom2017-2018Grad Vršac, Vršac
16PGD zaštite opštine Svrljig od velikih voda reke Svrljiški Timok uzvodno od postojeće regulacije u dužini od 1230 m2020JVP “Srbijavode”, Beograd
17Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje plutajućeg objekta-pontona za ukrcavanje i iskrcavanje putnika na Dunavu u akvatoriji Sremskih Karlovaca (IDR, IDP, PZI)2020JKP “Belilo” Sremski Karlovci
18Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju zalivnog sitema u Banatskoj Topoli ( IDR, PGD,PZI)2020DELTA AGRAR DOO
19Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju dvonamenskog sistema Neuzina (IDR, PGD,PZI)2020JVP” Vode Vojvodine”
20Izrada projekta zalivno polje Stapar (IDR, PGD)2022Grad Sombor, gradska uprava
Komunalna hidrotehnika
Redni BrojOpis PoslaGodina IzradeInvestitor
1Projekat Izvedenog stanja sistema za snabdevanje i evakuaciju vode kompleksa farme svinja Vladimirovac2014Delta Agrar, Beograd
2Projekat Izvedenog stanja sistema za snabdevanje i evakuaciju vode kompleksa farme svinja Pertovića salaš2014Napredak, Stara Pazova
3Glavni projekat farme svinja “Nukleus”2015Napredak, Stara Pazova
4Idejno rešenje rekonstrukcije i izgradnje objekata za tretman i lagerovanje tehnoloških voda farme svinja “Kozara”2015AD Kozara , Banatsko Veliko Selo
5IDP sanacije sistema za evakuaciju tehnološke vode farme svinja Halovo2016Delta Agrar Novi Beograd
6PIO kompleksa Lafarge BFC za ishodovanje vodne dozvole2016Lafarge BFC, Beočin
7Hidrotehnički projekat ležišta opeke – sirovina u ležištu Jagnjevo kod Kljajićeva2018Proagent doo Novi sad
8PIO atmosferske kanalizacije u krugu fabrike”Avala Ada” doo2018“Avala Ada” doo , Beograd
9PIO sistema za snabdevanje i evakuaciju vode kompleksa fabrike ulja “Sunce”2019Sunce doo, Sombor
10PGD rekonstrukcije i dogradnje poljoprivrednog kompleksa na parceli 690 K.O. Đurđevo2017BRAMER PULS , Đurđevo
11IDP sanacije sekundarne kanalizacione mreže u krugu fabrike Lafarge BFC ,Beočin2018Lafarge BFC, Beočin
12IDR, IDP, PZI Sanacije hidrantske mreže na skladištu TNG Novi Sad2022NIS ad Novi Sad
Redni BrojOpis PoslaGodina IzradeInvestitor
1Idejni projekat kanalske mreže na području K.O. Pavliš2011Opština Vršac
2Glavni projekat sanacije kanala za odvodnjavanje atmosferskih voda u naseljenom mestu Sečanj2012MZ Sečanj
3Idejno rešenje kanalske mreže u K.O. Vršac2013Opština Vršac
4Glavni projekat sanacije kanalske mreže u naselju Melenci2013MZ Melenci
5Projektno tehnička dokumentacija dvonamenskog sistema “Kentra”2014Grad Zenjanin
6IDR obezbeđenja vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u slivu “Despotovo-Silbaš”2016Vode Vojvodine, Novi Sad
7Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju crpne stanice Jabuka I i ustava na glavnom Jabučkom i spojnom kanalu (IDR,PGD,PZI)2017Vode Vojvodine, Novi Sad
8Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju crpne stanice Stari Banovci I sa potisnim cevovodom do kanala SB-0(IDR,PGD;PZI)2017Vode Vojvodine, Novi Sad
9IDP sanacije dela kanalske mreže u slivu Despotovo za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljopriv. kultura2017Vode Vojvodine, Novi Sad
10Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju crpne stanice na kanalu S-2-1-1 na lokaciji Selište, Srbobran(IDR, PGD,PZI)2018Vode Vojvodine, Novi Sad
11IDR zalivnog sistema “Kentra” u Melencima2018Mokrin doo , Mokrin
12IDR, PGD i PZI dogradnje zalivnog sistema ” Banatska Topola”2020Topola doo, Banatska Topola
13IDR, PGD i PZI dvonamenskog sistema Neuzina – navodnjavanje2020Vode Vojvodine, Novi Sad
14Projektna dokumentacija za akumulaciono jezero sa crpnom stanicom, na katastarskoj parceli br.6823 u KO V.Jasenovac2021DELTA AGRAR DOO
15Izrada projekta Zalivno polje Stapar (IDR,PGD)2022Grad Sombor
Studije i elaborati
1Studija opravdanosti pristaništa Perlez na l.o. Kanala Begej km 3+8002015Grain International ,Novi Sad
2Studija opravdanosti projekta i eksploatacije pristaništa za sopstvene potrebe “Agrogrnja”2016Agrogrnja, Bački Petrovac
3Tehnička dokumentacija za proglašenje lučkog područja putničkog pristaništa kod tvrđave Golubac u Golubcu2017Turistička organizacija Golubac
4Studija opravdanosti izrade projekta regulacije reke Mileševke za zaštitu spomenika kulture manastira Mileševa2014Srbijavode, Beograd
5Studija o uticaju postavljenog optičkog kabla na vodni režim i odbrambenu liniju Tamiša2014SBB, Beograd
6Studija o uticaju postavljenog optičkog kabla na vodni režim i odbrambenu liniju Plovnog Begeja2014SBB, Beograd
7Studija opravdanosti za rekonstrukciju nasipa na levoj obali Tise u zoni Taraša u dužini od 1,2 km2018Vodevojvodine,Novi Sad
8Hidrotehnički projekat-analiza uticaja površinskih voda na ležište peska i šljunka Langovsko-Vračev Gaj2015 
9Elaborat obeležavanja plovnog puta i organizacije plovidbe u zoni gradilišta drumskog mosta na reci Savi kod Ostružnice2018GP Mostogradnja ad, Beograd
10Elaborat privremene plovidbene saobraćajne signalizacije u toku izgradnje mosta na Savi  autoputa E763 Surčin-Obrenovac2017China CCC , ogranak Beograd
11Elaborat obeležavanja plovnog puta i organizacije plovidbe u zoni gradilišta drumskog mosta na reci Savi kod Ostružnice2018GP Mostogradnja ad, Beograd
12Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za dogradnju zalivnog sistema u Banatskoj Topoli2019DELTA AGRAR
13Elaborat obeležavanja privremenog plovnog puta u otvorima između stubova S3 I S4 i organizacija plovidbe
 u zoni gradilista drumskog mosta br.8 na reci Savi kod Ostruznice  
2022STRABAG d.o.o. Belgrade
14Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat bagerovanja rečnog nanosa iz korita reke Dunav
od km 1190+000 do 1190+500
2022Karin Komerc MD doo

 

Zaštita od poplava
1 Glavnog projektasanacije lateralnog kanalapored odbrambene linije  leve obale    Dunava od km 20+100 do km 23+000, od km 30+000 do km 39+000, od km 44+000 do km 46+0002012Vode Vojvodine, Novi Sad
2Glavni projekat sanacije – regulacija Pčinje od km 1+110 do km 1+790, Kozjedolske reke od km 0+000 do km 0+235 i Lesničke reke od km 0+000 do km 0+3502013Srbijavode, Beograd
3 Glavni projekat sanacije oštećenja korita Trnovačke reke od km 0+000 do km 0+6002013Srbijavode, Beograd
4Glavni projekat sanacije desne obale reke Save kod Obrenovca od  rkm 38+420  do rkm 38+4802014Beogradvode, Beograd
5Glavni projekat sanacije desne obale reke Save kod Obrenovca  km 2+250 do km 2+650 (lokalitet Zabrešle livade)2014Beogradvode, Beograd
6Glavni projekat sanacije odrona brane Vrutci2014Srbijavode, Beograd
7Idejni projekat sanacije obaloutvrde u zoni Sremske Mitrovice, leva obala reke Save km 5+558-6+0532015Vode Vojvodine, Novi Sad
8Idejni hidrograđevinski projekat odvodnjavanja vode iz priobalja Mlave i Dunava severozapadno od površinskog kopa Drmno2015Elektroprivreda Srbije, Te-Ko Kostolac
9Idejni projekat regulacije potoka Čađavac-Moravac2015Direkcija za planiranje i izgradnju Kraljevo
10Idejni projekat sanacije Šećeraskog kanala2015Vode Vojvodine, Novi Sad
11Elaborat sanacije obale od 2+667 do 2+762 plovnog kanala LFBC u Beočinu2015Agrogrnja, Bački Petrovac
12Idejni projekat sanacije i studija izvodljivosti hidrotehničkog kompleksa Klek i Srpski Itebej2016Vode Vojvodine, Novi Sad
13Projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju nasipa na levoj obali Tise u zoni Taraša u dužini od 1,2 km (IDR, IDP)2017Vode Vojvodine, Novi Sad
14IDP sanacije prelivnog praga na reci Karaš rkm 12+2802017CELANOVA CAPITAL, Vršac
15IDP sanacije dela regulisanog korita Mokroluškog potoka2017Beogradvode, Beograd
16Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju retenzije “Uljma” sa zemljanom pregradom (IDR,PGD,PZI)2018Vode Vojvodine, Novi Sad;
Grad Vršac, Vršac
17Projekat zaštite opštine Svrljig od velikih voda reke Svrljiški Timok uzvodno od postojeće regulacije u dužini od 1230 m
– IDR sa hidrološkom studijom
2018JVP “Srbijavode” Beograd
18Tehnička dokumentacija za zaštitu naselja Svrljig od velikih voda  Svrljiškog Timoka;rekonstrukcija postojećih I izgradnjanovih zaštitnih i regulacionih vodnih objekata (1.500m)- PGD2019JVP “Srbijavode” Beograd
19Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju nasipa  na reci Gradac od crpne stanice vodovoda do deponijske pregrade (IDR, PGD, PZI)2019Grad Valjevo
20Hidrološko hidraulička ekspertiza i koncepcijsko rešenje unapređenja zaštite priobalja Ljubostinjske reke u zoni Valjeva2020JVP “Srbijavode” Beograd
21Idejni projekat rešavanja toka Mirjevskog potoka ucevljenjem otvorenih delova korita2021Grad Beograd sekretarijat za privredu
22IDR, IDP, PZI cevastog propusta sa tablastim zatvaračem u zoni jezera Korlatoš2022JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad
    
    
Luke, pristaništa i marine
1 Glavni projekat brodogradilišta LBM2011LBM,Zrenjanin
2 Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju privremenog pristajališta, otvorenog skladišta šljunka i peska L.O. Begej 3+808-3+8592011 
3 Projektno tehnička dokumentacijaza izgradnju deponije šljunka i peska sa separacijom da D.O. Dunava  1191+420 – 1191+5102011 
4 Glavni projekat operativne obale sa platformom – Skladište žitarica sa pretovarnom stanicom “Castrix” Karavukovo2011Castrix,Karavukovo
5 Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje pristana za potrebe granične kontrole brodova i za snabdevanje brodova pogonskim gorivom uz L.O. Dunava km 1425+000 – 1425+1002012YU Agent, Bezdan
6 Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje plut objekta za privez čamaca L.O. Dunav 1258+1502012 
7Idejno rešenje pristaništa Bezdan2012YU Agent, Bezdan
8 Glavni projekat operativne obale na L.O. Kanala Begej 31+316-31+5282012 
9Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje plutajućeg objekta za privez čamaca L.O. Dunav 1258+947 (UTP Sloboda)2013 
10 Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje plutajućeg objekta za pretakanje pogonskog goriva uz L.O. Kanala NS-S.Selo km 1+0002013 
11 Projekat izvedeno stanja rampe za izvlačenje brodovana L.O. Kanala Banatska Palanka-Novi Bečej km 143+131 – 143+2312013YU Agent, Bezdan
12Glavni projekat opremanja pomoćnog brodogradilišta  Kanal Begej km 9+142 – 9+2902014PRVA KLASA , Lukićevo
13Projekat za građevinsku dozvolu za  postavljanje elevatora za utovar žitarica u brove  na l.o. Kanala Begej km 3+8002015Grain International ,Novi Sad
14Idejno rešenje marine Stari Banovci2015Opština Stara Pazova
15Projekat izvedenog objekta za postavljanje broda za snabdevanje plovila gorivom na d.o. Dunava rkm 1112+4002016INLAND BUNKER BALKANS , Beograd
16PGD izgradnje privremene deponije šljunka i drobljenog kamena na desnoj obali reke Tise km 37+700 – 37+7752016EKO GRADNJA, Zrenjanin
17IDR nautičkih privezišta na kanalima HS DTD i Tisi2016Vode Vojvodine, Novi Sad
18PIO plovnog objekta-pristana na d.o. reke Dunav km 1059+0002016Kompanija Stokić, Veliko Gradište
19IDR za postavljanje plutajućeg objekta, pontona za putničke brodove na kanalu Begej km 26+6002016Grad Zrenjanin
20Tehnička dokumentacija za izvlačenje brodova i platoa za remont l.o. Kanala Prigrevica-Bezdan 24+318-24+3682017YU Agent, Bezdan
21IDR za izgradnju privremene deponije sa separacijom agregata  na d.o . kanala Novi Sad- Savino Selo 3+700-3+7802017PUT INVEST, Novi Sad
22Tehnička dokumentacija  za postavljanje plutajućeg objekta-
pontona za ukrcavanje i iskrcavanje putnika na Dunavu u akvatoriji Sremskih Karlovaca (IDR,IDP,PZI)
2020JKP “BELILO” , Sremski Karlovci
23Tehnička dokumentacija za opremanje površina javne namene „46 urbanih džepova“ – mikro lokacija južni telep u Novom Sadu, u okviru projekta „Evropska prestonice kulture (IDR, IDP)2020Grad Novi Sad,Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije
24Projekat izvedenog objekta za „Radove na hidrotehničkom kompleksu u Kleku i Srpskom Itebeju”2021FERBILD DOO Beograd
25Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje plutajućeg objekta-priveza za čamce “ Nautica 1981” na l.o. obali Dunava ,oko 1258+000 (0+200 u Dunavcu na l.o.)2022„NAUTICA 1981“ SREU,
NOVI SAD
26Projektna dokumentacija za proglašenje lučkog područja na d.o. reke Save kp 653/2 KO Rvati2021“BANKOM”doo Beograd
27Projektna dokumentacija za proglašenje lučkog područja pristaništa za sopstvene potrebe  na kanalu DTD  uz l.o. km 5+650-5+7002023“SPEED” doo Beograd
Tehničke kontrole projekata
1 Tehnička kontrola glavnog projekta sanacije nasipa između kanala Vrbas-Bezdan (od km 14+035 do km 14+235 i Kanala Delta K-I-64 ( od km 7+855 do km 8+055)  
2 Tehnička kontrola glavnog projekta rekonstrukcije kanala Vrbas-Bezdan od km 6+000 do km 80+332  
3Tehnička kontrola Glavnog projekta navodnjavanja Čuruško žabaljskog rita  
4 Tehnička kontrola Glavnog projekta CS “Kaloča”  podsistema Ada  
5Tehnička kontrola Glavnog projekta CS “Radojevo” elektromašinskaoprema, podsistema “Nova Crnja – Žitište”  
6Tehnička kontrola Glavnog projekta ustave na Šećeranskom kanalu  
7 Tehnička kontrola Glavnog projekta CS ” Mokrinska 2″ podsistem “Kikinda”  
8Tehnička kontrola Glavnog projekta navodnjavanja sistema “KK-II”  
9 Tehnička kontrola Glavnog projekta navodnjavanja sistema “Rečej”  
10 Tehnička kontrola Glavnog projekta obloge na magistralnim kanalima CS “Orom” (Račva)-Palić i “Orom-Čik-Krivaja” , deonica I regionalnog podsistema Tisa Palić  
11 Tehnička kontrola Glavnog projekta revItalizacije kanala Šulhof  
12 Tehnička kontrola Glavnog projekta kanala “Južna Jegrička”  
13 Tehnička kontrola Glavnog projekta propusta (podbušenje ispod pruge) na kanalu Đurđeva bara na km 1+200 Kikinda  
14Tehnička kontrola Glavnog projekta propusta (podbušenje ispod pruge) na kanalu Đurđeva bara na km 1+200 Kikinda2014Vode Vojvodine, Novi Sad
15Tehnička kontrola Glavnog projekta zaštite desne obale Dunava u zoni Banovaca2014Vode Vojvodine, Novi Sad
16Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu objekata druge faze mag. kanala Kula -Mali Iđoš -podsistema Mali Iđoš2015Vode Vojvodine, Novi Sad
17Tehnička kontrola projekta uređenja ušća potoka Patka (Budovar) na ušću u Dunav u Starim Banovcima2017Vode Vojvodine, Novi Sad
18Tehnička kontrola PGD crpne stanice Kaloča2017Vode Vojvodine, Novi Sad
19Tehnička kontrola PGD četiri regulacione ustave na RHS Nova Crnja-Žitište2017Vode Vojvodine, Novi Sad
20Tehnička kontrola PGD magistralni kanal SB-0 , propusta na kanalskoj mreži i ulive građevine u potok Budovar2018Vode Vojvodine, Novi Sad
21Tehničkoj kontroli PGD  za kanal “Svetićevo-Njegoševo“ i CS “Svetićevo“ regionalnog Sistema
za snabdevanje vodom Severne Bačke
2019Vode Vojvodine, Novi Sad
22Tehnička kontrola PGD sistema za navodnjavanje u opštini Topola2019JVP Srbijavode, Beograd
23Tehnička kontrola za PGD „ Regulacija reke Krivošije u zoni mosta na putu M27“ 2019Gradska uprava grada Valjeva
24Tehnička kontrola  PGD sistema za navodnjavanje Jame 2,Zaječar2021DELTA AGRAR DOO
25Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu za izvedene hitne radove na području Grada Valjeva i opština Paraćin i Svilajnac2022JVP Srbijavode, Beograd
26Tehnička kontrola projekata za građevinsku dozvolu Zaštita Kruševca od velikih voda Rasine i pritoka; uređenje korita i obala reke Rasine i pritoka -deonica od železničkog mosta na pruzi Stalać-Kraljevo (km 5+525) do ušća Modričke reke (km13+200)-(7.130m)2022JVP Srbijavode, Beograd
27Tehničke kontrole projekata za građevinsku  dozvolu za izgradnju sistema za navodnjavanje na terotoriji opštine Negotin2022JVP Srbijavode, Beograd
    
    
    
    
   

 

Tehnički prijemi objekata
1Tehnički pregled rekonstruisanog nasipa na d.o. Begeja od km 0+000 do km 8+8502013Vode Vojvodine, Novi Sad
2Tehnički pregled objekata: odbrambeni nasip na l.o. Tise km 10+400 do  29+5462015Vode Vojvodine, Novi Sad
3Tehnički pregled objekta: remontno havarijski zatvarač na ustavi  u Novom Bečeju2015Vode Vojvodine, Novi Sad
4Tehnički pregled radova na nadvišenju krune savskog nasipa u Hrtkovcima od km 100+000 -102+124 2017Vode Vojvodine, Novi Sad
5Tehnički pregled objekta zalivnog sistema Orahovo2018Orahovo doo, Novo Orahovo
6Tehnički pregled objekta crpne stanice ” Pesir” 2020Vode Vojvodine, Novi Sad

 

GALERIJA

10
Drau, Kroatien
11
12
14
13
15
16
17
19
18
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
41
42
43
44
45
5
6
7
8
9
IMG_0360
IMG_0318
IMG_0226
IMG_0066
IMG_0042
IMG_0038

Kontakt

Kralja Aleksandra I Karađorđevića br.2/10, 23000

PIB:107207991 MB:20755610

office@hidroprojektzr.com

hidroprojektzr@gmail.com

+381 63 504407

+381 63 533074